Polisi Preifatrwydd

Daw eventbocs i chi trwy Caboome Ltd ac un o’n prif flaenoriaethau yw preifatrwydd ein hymwelwyr. Mae’r Polisi Preifatrwydd yma yn disgrifio’r mathau o wybodaeth a gesglir ac a gofnodir gan Caboome Ltd a sut y byddwn yn ei ddefnyddio.

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni trwy ebost yn info@eventbocs.wales

Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Rydym yn Rheolwr Data eich gwybodaeth.

Mae sail gyfreithiol Caboome Ltd ar gyfer casglu a defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y Wybodaeth Bersonol a gasglwn a’r cyd-destun penodol yr ydym yn casglu’r wybodaeth ynddo:

  • Mae Caboome Ltd angen cyflawni cytundeb gyda chi
  • Rydych wedi rhoi caniatâd i Caboome Ltd wneud hynny
  • Mae prosesu eich gwybodaeth bersonol er budd cyfreithlon Caboome Ltd
  • Mae angen i Caboome Ltd gydymffurfio â’r gyfraith

Dim ond cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd Caboome Ltd yn cadw’ch gwybodaeth bersonol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio gwybodaeth i’r graddau sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, datrys anghydfodau a gorfodi ein polisïau..

Os ydych yn byw yn yr Ardal Economi Ewropeaidd (EEA) mae gennych rai hawliau diogelu data. Os ydych am gael gwybod pa Wybodaeth Bersonol sydd gennym amdanoch ac os ydych am gael ei ddileu o’n systemau cysylltwch â ni.

Mewn rhai amgylchiadau mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

  • Yr hawl i gyrchu at, diweddaru neu ddileu’r wybodaeth sydd gennym arnoch.
  • Yr hawl i gywiro.
  • Yr hawl i wrthwynebu.
  • Yr hawl i gyfyngu.
  • Yr hawl i hygludedd data
  • Yr hawl i ddiddymu caniatâd

Cookies

Fel unrhyw wefan arall mae eventbocs yn defnyddiocookies. Defnyddir y cookies yma i gadw gwybodaeth yn cynnwys dewisiadau’r ymwelwyr a’r tudalennau ar y wefan a gyrchwyd neu a ymwelwyd gan yr ymwelydd. Defnyddir y wybodaeth i wneud y gorau o brofiadau’r defnyddiwr trwy addasu cynnwys ein tudalen gwe yn seiliedig ar y math o bori a wneir gan ymwelydd a/neu wybodaeth arall.

Gellir darganfod ein polisi cookie yma.

Gwybodaeth Plant

Rhan arall o’n blaenoriaeth yw ychwanegu diogelwch ar gyfer plant wrth iddynt ddefnyddio’r rhyngrwyd. Rydym yn annog rhieni a gwarchodwyr i gymryd sylw, cymryd rhan mewn, a/ neu fonitro eu gweithgaredd ar-lein.

Nid yw Caboome Ltd yn fwriadol yn casglu Gwybodaeth Adnabyddadwy Bersonol gan blant dan 13 mlwydd oed. Os ydych yn credu bod eich plentyn wedi rhoi gwybodaeth o’r fath ar ein gwefan, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â ni ar unwaith ac fe wnawn ein gorau i ddiddymu gwybodaeth o’r fath oddi ar ein cofnodion yn syth.

Polisi Preifatrwydd Ar-lein yn Unig

Mae ein polisi preifatrwydd yn berthnasol i’n gweithgareddau ar-lein yn unig ac yn ddilys ar gyfer ymwelwyr i wefan eventbocs yng nghyswllt y wybodaeth y maent yn ei rhannu a/neu gasglu yn Caboome Ltd. Nid yw’r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw wybodaeth a gesglir oddi ar lein neu drwy sianeli eraill heblaw’r wefan yma.

Caniatáu

Trwy ddefnyddio ein gwefan rydych trwy hyn yn cyd-fynd â’n Polisi Preifatrwydd ac yn cytuno i’w delerau.